Những đặc sản chế biến từ côn trùng

Published on   07/05/2014 23:23

1. Bọ rầy

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Bọ rầy hay còn gọi là bù rầy vốn được xem là loài côn trùng gây hại cho lúa tại các tỉnh miền Tây, nên người dân không ngừng ra sức tiêu diệt chúng. Tuy nhiên khi bọ rầy được đi chế biến, nó trở thành món ăn đặc sản tại một số tỉnh miền sông nước, đặc biệt là An Giang. Người dân địa phương cho biết, bọ rầy rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt có tác dụng tráng dương. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn chưa khẳng định chúng thực sự tốt hay có hại cho sức khỏe.

2. Gián

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Gián vốn được xem là con vật mang mầm bệnh đến cho con người. Trênhực tế nó lại là món ăn hấp dẫn rất được ưa chuộng ở Mexico. Chúng thường được bày bán rất nhiều trong các khu chợ tại đất nước này. Sau khi sơ chế để tẩy hết mùi hôi của gián, sau đó bỏ vào chảo chiên, khi vớt ra, chúng sẽ được rắc thêm một ít hạt tiêu và ớt bột để tăng thêm hương vị cho món ăn.

3. Bọ xít

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Bạn thường khó chịu với mùi hôi của bọ xít và luôn tìm cách tránh xa loài côn trùng này. Song có thể bạn không biết rằng bọ xít chính là món ngon hấp dẫn của người dân một số tỉnh miền quê và miền núi (nhất là món bọ xít rang). Để loại bỏ mùi hôi, người ta thường ngâm bọ xít trong nước muối trong vài giờ. Sau đó vớt ra cho vào nồi cùng với ít nước măng chua rồi để lên bếp đun cạn nước. Đuôi của nó cũng được ngắt bỏ để loại trừ hết mùi hăng. Cuối cùng bọ xít sẽ được rang lên và khi ăn giòn tan trong miệng với vị ngọt bùi.

4. Sâu dừa

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Sâu dừa hay còn được gọi là đuông dừa vốn là ấu trùng dạng sâu của bọ kiến dương. Chúng thường đục khoét thân dừa để ăn và sống luôn trong đó. Người dân xứ dừa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long thường bắt loài côn trùng này chế biến thành món đặc sản độc đáo như: sâu dừa chiên bơ, hấp nước dừa, nấu cháo hoặc nướng…

5. Sâu chít

<p style="text-align: justify;"> 	<strong>Từ bọ rầy, bọ x&iacute;t đến gi&aacute;n hoặc s&acirc;u chit kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể tưởng tượng ra ch&uacute;ng c&oacute; thể trở th&agrave;nh m&oacute;n ngon tr&ecirc;n b&agrave;n ăn.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> 	<strong>1. Bọ rầy</strong></p> <p style="text-align: center;"> 	<img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0354-bo.jpg" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0354-bo.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> 	<img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0352-12980481-bo-ray-2-1.jpg" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0352-12980481-bo-ray-2-1.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"> 	Bọ rầy hay c&ograve;n gọi l&agrave; b&ugrave; rầy vốn được xem l&agrave; lo&agrave;i c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y hại cho l&uacute;a tại c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y, n&ecirc;n người d&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng ra sức ti&ecirc;u diệt ch&uacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n gần đ&acirc;y bọ rầy bỗng trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn đặc sản tại một số tỉnh miền s&ocirc;ng nước, đặc biệt l&agrave; <strong>An Giang</strong>. Thay v&igrave; giết chết v&agrave; vứt đi như trước đ&acirc;y th&igrave; bọ rầy được chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn với hương vị thơm ngon. Người d&acirc;n địa phương cho biết, bọ rầy rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt c&oacute; t&aacute;c dụng tr&aacute;ng dương. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu vẫn chưa khẳng định ch&uacute;ng thực sự tốt hay c&oacute; hại cho sức khỏe.</p> <p style="text-align: justify;"> 	<strong>2. Gi&aacute;n</strong></p> <p style="text-align: center;"> 	<img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0353-meals src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0353-meals (4).jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"> 	Gi&aacute;n vốn được xem l&agrave; con vật h&ocirc;i h&aacute;m v&agrave; mang mầm bệnh đến cho con người. Do đ&oacute; ai cũng t&igrave;m c&aacute;ch xua đuổi ch&uacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng hề nghĩ rằng gi&aacute;n được d&ugrave;ng để chế biến thức ăn. Nhưng thực tế n&oacute; lại l&agrave; m&oacute;n ăn hấp dẫn rất được ưa chuộng ở <strong>Mexico</strong>. Ch&uacute;ng thường được b&agrave;y b&aacute;n rất nhiều trong c&aacute;c khu chợ tại đất nước n&agrave;y. Người chế biến biết c&aacute;ch tẩy hết m&ugrave;i h&ocirc;i kinh khủng của gi&aacute;n, sau đ&oacute; bỏ v&agrave;o chảo chi&ecirc;n. Khi vớt ra, ch&uacute;ng sẽ được rắc th&ecirc;m một &iacute;t hạt ti&ecirc;u v&agrave; ớt bột để tăng th&ecirc;m hương vị cho m&oacute;n ăn.</p> <p style="text-align: justify;"> 	<strong>3. Bọ x&iacute;t</strong></p> <p style="text-align: center;"> 	<img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0353-bo7.jpg" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0353-bo7.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"> 	Bạn thường kh&oacute; chịu với m&ugrave;i h&ocirc;i của bọ x&iacute;t v&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch tr&aacute;nh xa lo&agrave;i c&ocirc;n tr&ugrave;ng n&agrave;y. Song c&oacute; thể bạn kh&ocirc;ng biết rằng bọ x&iacute;t ch&iacute;nh l&agrave; m&oacute;n ngon hấp dẫn của người d&acirc;n một số tỉnh miền qu&ecirc; v&agrave; miền n&uacute;i (nhất l&agrave; m&oacute;n bọ x&iacute;t rang). Để loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i, người ta thường ng&acirc;m bọ x&iacute;t trong nước muối trong v&agrave;i giờ. Sau đ&oacute; vớt ra cho v&agrave;o nồi c&ugrave;ng với &iacute;t nước măng chua rồi để l&ecirc;n bếp đun cạn nước. Đu&ocirc;i của n&oacute; cũng được ngắt bỏ để loại trừ hết m&ugrave;i hăng. Cuối c&ugrave;ng bọ x&iacute;t sẽ được rang l&ecirc;n v&agrave; khi ăn gi&ograve;n tan trong miệng với vị ngọt b&ugrave;i kh&oacute; tả.</p> <p style="text-align: justify;"> 	<strong>4. S&acirc;u dừa</strong></p> <p style="text-align: center;"> 	<img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0354-20140307082259-dua-3.jpg" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0354-20140307082259-dua-3.jpg" /><img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0354-20140307082259-dua.jpg" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0354-20140307082259-dua.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"> 	S&acirc;u dừa hay c&ograve;n được gọi l&agrave; đu&ocirc;ng dừa vốn l&agrave; ấu tr&ugrave;ng dạng s&acirc;u của bọ kiến dương. Ch&uacute;ng thường đục kho&eacute;t th&acirc;n dừa để ăn v&agrave; sống lu&ocirc;n trong đ&oacute;. Người d&acirc;n xứ dừa tại v&ugrave;ng đồng bằng s&ocirc;ng <strong>Cửu Long</strong> thường bắt lo&agrave;i c&ocirc;n tr&ugrave;ng n&agrave;y chế biến th&agrave;nh m&oacute;n đặc sản độc đ&aacute;o như: s&acirc;u dừa chi&ecirc;n bơ, hấp nước dừa, nấu ch&aacute;o hoặc nướng&hellip;&nbsp; Những con s&acirc;u được d&ugrave;ng để nấu ăn thường c&oacute; m&agrave;u trắng sữa, th&acirc;n mềm nhũn, b&eacute;o tr&ograve;n khiến kh&ocirc;ng &iacute;t thực kh&aacute;ch h&uacute; hồn khi nh&igrave;n thấy.</p> <p style="text-align: justify;"> 	<strong>5. S&acirc;u ch&iacute;t</strong></p> <p style="text-align: center;"> 	<img  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0357-sau src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0357-sau chit - dac san dien bien.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"> 	&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 	Ngo&agrave;i c&aacute;ch phổ biến nhất l&agrave; ng&acirc;m rượu hoặc sấy kh&ocirc; th&igrave; s&acirc;u ch&iacute;t x&agrave;o trứng được xem l&agrave; m&oacute;n ăn thơm ngon, bổ dưỡng của tỉnh <strong>Lai Ch&acirc;u</strong>. Nếu can đảm ăn thử một lần, chắc chắn bạn sẽ kh&oacute; l&ograve;ng qu&ecirc;n được hương vị b&eacute;o ngậy v&agrave; đậm chất n&uacute;i rừng của m&oacute;n ăn n&agrave;y. Được biết s&acirc;u chit l&agrave; ấu tr&ugrave;ng của một lo&agrave;i bướm, ch&uacute;ng thường xuất hiện v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 10 v&agrave; th&aacute;ng 11 hằng năm. V&igrave; người d&acirc;n thường bắt được lo&agrave;i s&acirc;u n&agrave;y tr&ecirc;n c&acirc;y ch&iacute;t n&ecirc;n mới gọi ch&uacute;ng l&agrave; s&acirc;u ch&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;"> 	<strong>6. Ve sầu</strong></p> <p style="text-align: center;"> 	<img alt="Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc"  data-cke-saved-src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0355-ve.jpg" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201405/20140505-0355-ve.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"> 	Ve sầu kh&ocirc;ng phải l&agrave; con vật ghớm ghiếc m&agrave; tr&aacute;i lại c&ograve;n rất quen thuộc với hầu hết mọi người d&acirc;n (đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn học sinh). Gần đ&acirc;y, ve sầu bỗng trở th&agrave;nh m&oacute;n ngon rất được y&ecirc;u th&iacute;ch ở <strong>Vĩnh Long</strong>. Người ta thường bắt khi ch&uacute;ng mới vừa lột x&aacute;c để chế biến với nhiều kiểu kh&aacute;c nhau như chi&ecirc;n bột, x&agrave;o h&agrave;nh hoặc nấu ch&aacute;o. Song m&oacute;n kho&aacute;i khẩu của nhiều người vẫn l&agrave; ve sầu chi&ecirc;n gi&ograve;n.</p>

Ngoài cách phổ biến nhất là ngâm rượu hoặc sấy khô thì sâu chít xào trứng được xem là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng của tỉnh Lai Châu. Nếu can đảm ăn thử một lần, chắc chắn bạn sẽ khó lòng quên được hương vị béo ngậy và đậm chất núi rừng của món ăn này. Được biết sâu chit là ấu trùng của một loài bướm, chúng thường xuất hiện vào khoảng tháng 10 và tháng 11 hằng năm. Vì người dân thường bắt được loài sâu này trên cây chít nên mới gọi chúng là sâu chít.

6. Ve sầu

Sửng sốt món ngon đặc sản chế biến từ các loài côn trùng ghớm ghiếc

Ve sầu chính là một trong những món ngon rất được yêu thích ở Vĩnh Long. Người ta thường bắt khi chúng mới vừa lột xác để chế biến với nhiều kiểu khác nhau như chiên bột, xào hành hoặc nấu cháo. Song món khoái khẩu của nhiều người vẫn là ve sầu chiên giòn.


Theo Yan


Chủ đề: đặc sản côn trùng ẩm thực
Từ khóa: Dac san, con trung, am thuc, suc khoe, trang duong,
Nguồn:
loading...
Loading...
Từ khóa:
Website đang trong quá trình xây dựng & thử nghiệm

Copyright 2016 @ WIINDI : Cập nhật nhanh tin tức mới hot và nóng nhất về Doi song xa hoi, Kinh doanh, Phap luat, Giao dục, The gioi, The thao, Giai tri, Van hoa, Cong nghe, Thoi trang, Suc khoe, Nhip song, Du lich, Am thuc, Video, Cong dong mang, Game ...Tin tuc 24h moi nong hot nhanh nhat. English news : News, Travel, Business, Sport, Technology, Entertainment, Health...